top of page

Reușim acționând împreună! , LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

Proiectul RAI - Reușim acționând împreună! AllGrow a cuprins mai multe activități menite să abordeze,într-o manieră proactivă și transcurriculară, fiecare dintre problemele identificate de elevi, în urma sesiunilor de consultare online, urmărind dezvoltarea competențelor secolulul al XXI-lea si a Obiectivelor Dezvoltării Durabile,pentru o mai bună incluziune socială a grupului de elevi ,prin stimularea respectului de sine al acestora.


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:Provocările identificate:

1.eradicarea sărăciei/ combaterea foamei la nivelul comunității

2. nevoia de orientare vocațională

3.nevoia de securitate /de conștientizare a riscurilor în condițiile emigrării

4.nevoia de conștientizare a nevoii de reciclare, de identificare a surselor de energie regenerabilă

5.nevoia de educație calitativă (care să ofere soluții viabile în perioada de criză a pandemiei)

Provocările alese:

Toate cele 4 probleme identificate au fost abordate, pornind de la devizele „Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume!”,„ Numai împreună putem crea o comunitate definită de coeziune, pace și demnitate”.


De plidă, prima problemă - 1.eradicarea sărăciei/ combaterea foamei la nivelul comunității- a fost „rezolvată”/ abordată,prin implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat în cadrul Programului local „MASA SĂRACILOR/ MASA APROAPELUI TĂU”, pentru că dorim să determinăm o schimbare socială,creând oportunitatea de a ne implica împreună pentru un impact vizibil,pentru crearea unei comunități conectate, cu oameni ce vor să susțină financiar proiecte sustenabile în care cred.Scopul proiectului l-a reprezentat combaterea sărăciei în rândul a 170 persoane aparţinând grupurilor de persoane defavorizate, prin facilitarea exercitarii cetățeniei active.

Elevii s-au implicat activ în prepararea meniurilor pentru nevoiași,au donat bani, hăinuțe,jucării,pentru familliile defavorizate,au propus strategii de promovare a cauzei caritabile,au atras și alți colegi în acțiunile programului, înțelegând că VOLUNTARIATUL e o formă a rugăciunii, iar „Rugăciunea ne face inima pură, iar o inimă pură poate face foarte mult...” (Maica Tereza) . Elevii au descoperit în ei înșiși puterea de a dărui o „rază de lumină” celor care au nevoie de o mână de ajutor și de un cuvânt de reînsuflețire a demnității umane, în întunericul temporar al crizei materiale: „Trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus ,căci el a zis: Mai fericit este a da decât a lua”( Faptele Apsotolilor20,35)

În cadrul proiectului „Masa Săracilor”,elevii își asimilează instrumentele necesare în vederea creării unei lumi mai bune ,strategii comunicaționale noi , concentrate asupra inserției sociale, fiind echipați pentru viaţă prin accesibilizarea metodei învăţării prin serviciu în folosul comunităţii (Service Learning), prin participarea activă în acțiunea săptămânală de preparare a meselor calde pentru 170 de persoane defavorizate și prin donații constante.


Problema nr.2 -Nevoia de orientare profesională- a fost rezolvată prin organizarea a 2 sesiuni de dezbateri/ateliere /acțivități de mentorat menite să identifice valorile ,abilitățile, idealurile profesionale( 6 ore) https://1drv.ms/u/s!AnwGBZohKxCdim0tt09vwkdGxy5h?e=aZeAgp
Problema nr. 3-Nevoia de securitate/ Activitate pe tema Traficului de persoane,utilizând resursele puse la dispoziție de Agenția Națională Împotriva Traficului de persoane, de ERASMUS+ și Asociația eLiberare București.

Conform statisticilor puse la dispoziție de Comisia Europeană, România este una din principalele surse de victime ale traficului de persoane și exploatării sexuale, iar experiența ne arată că oricine poate fi traficat.

Elevii au identificat,sub forma unei hărți mentale, principalele cauze ale traficului de persoane și ale exploatării sexuale : sărăcia, lipsa de educație, șomajul, inegalitatea dintre sexe, corupția și discriminarea grupurilor etnice,subliniind că lipsa unui răspuns din partea societății civile, din partea noastră, este un factor determinant.Alături de celelalte țări din blocul fost sovietic, România este o țară care a pierdut milioane de oameni în dauna nivelului mai bun de trai din vestul Europei. Din păcate, acest exod nu se produce fără victime. Pentru zeci de mii de persoane, visul unei vieți mai bune a devenit o momeală ce i-a făcut vulnerabili în fața traficanților de persoane.


În cadrul atelierului,am integrat discuțiile pe tema unor cărți memorialistice,din perspectivă transcurriculară,care abordează tema Migrației și a traficului de persoane, precum „Visul spaniol” - El sueno espanol - jurnal de căpșunar,de A.Cătănuș, „12 ani de sclavie”,de Solomon Northup, „Coliba unchiului Tom”,H.Beecher Stowe.4. Nevoia de conștientizare a SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, a nevoii de reciclare, de identificare a surselor de energie regenerabilăZero Waste -Atelier reciclare

În cadrul atelierului, am analizat întâi de toate statisticile actualeși documentele tematice,precum Strategia Naţionala pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020, în contextul unei culturi autohtone „insensibile” la nevoia reciclării, deși oamenii de știință ne avertizează că resursele planetei sunt limitate și mai putem beneficia de ele până în anul 2050.

Reproducem o parte din discuții:” Deja noi consumăm pe datorie, dar până atunci, nimic din ce știm nu va mai fi la fel. Principala cauză ar fi încălzirea globală a cărei sursă o reprezintă poluarea. Din cauza poluării, până în 2050, aerul pe care îl respirăm, ar putea deveni toxic. Din cauza încălzirii globale, mai mult de jumătate din populația lumii ar putea rămâne fără apă, ar putea dispărea speciile de pești pe care le consumăm azi, oamenii ar putea rămâne fără hrană, fără energie, pădurile tropicale ar putea dispărea complet, iar bacteriile rezistente la antibiotice ar putea ucide milioane de oameni.”
5. Obiectivul nr. 5 .Nevoia de educație calitativă( care să ofere soluții viabile în perioada de criză a pandemiei)

Obiectivul Educația de calitate -Combaterea discriminării,Dezvoltarea stimei de sine ,a competențelor de comunicare - a fost abordatsub forma unor activități ce integrează jocul și nonformalul, precum campaniile de promovare a lecturii, activităție de cultivare a abilităților de viață,de stimulare a stimei de sine/ a încrederii în propriul potențial,exrecițiul de scriere creativă pe tema diversității culturale, exercițiul Turnului Babel, arta povestirii/ storytellingul / exercițiile de reflecție și autoreflecție,ateliere cu părinții,combaterea hărțuirii online/ siguranța pe internet, prevenirea dezinformării/ de la discursul clasic la deep fakes,activități specifice în vremuri Covid-19 / Capsula timpului, festivități de premiere/ 1 Iunie,ateliere Ikebana , excursii școlare etc.


Persoanele afectate de problemă:

-Elevii nevoiți să studieze la distanță, în regim online: dificultatea de a accede conținuturile

-Eradicarea sărăciei: Categoria de persoane vulnerabile-copii, bătrâni, persoane cu diazabilități, cu venituri mici,femei,persoane neinstruite/ cu o educație deficitară

-Orientare profesională: tinerii NEET,persoane fără educație

-Trafic de persoane: femei, persoane fără educație/ neinformate/ignorante ,romi

-Reciclare: persoanele deja suferinde de diferite boli, persoanele care nu se pot deplasa/ cu dizabilități ,persoanele neinstruite


Soluțiile identificate:

-Cursuri online ce integrează noile tehnologii/ instrumentele web

-Cantine sociale/ voluntariatul social

-Schimburile de experiențe

- Colaboraea școlilor cu ONG-uri și alti actori sociali care să asigure integrarea tinerilor pe piața muncii încă din timpul școlarității

-Ateliere de conștientizare a riscurilor emigrării

-Colaborare cu Poliția

Activitățile realizate de elevi:

În urma sesiunilor de consultări,am analizat posibilitățile sustenabile pentru implementarea soluțiilor.

Astfel, după ce am participat la mai multe seminare/ conferințe/ cursuri de formare,am ales să desfășurăm acțiuni de voluntariat și ateliere de conștientizare, în vederea rezolvării problemelor identificate de elevi.


- Integrarea instrumentelor web în cursurile online în timpul restricțiilor pandemice

-Ateliere de conștientizare/de stimulare a competențelor de comunicare

-Acțiuni de voluntariat

-Colaborări cu ONG-uriProcesul de implementare a activităților:

Proiectul a îmbunătăţit calitatea muncii noastre la clasă , întrucât activitățile educaționale aferente proiectului au fost integrate în activitățile de la oră, rezultatele noastre academice înregistrând un progres continuu,în contextul dezvoltării integrale/ holistice a personalității noastre ,ce se raportează la om ,ca la un întreg.

Pornind de la specificul învățării bazate pe proiect și de la principiul coerenței „narațiunii” didactice în educația transcurriculară,am încercat să ducem mai departe „povestea”,stimulând motivația pentru învățare a elevilor,devenind conștienți că practica socială nu cunoaște probleme unidisciplinare,ci impune soluționarea unor probleme ,ținând seama de toate laturile personalității umane, ce impune dezvoltarea tututor competențelor secolului al XXI-lea,folosind instrumente digitale atractive: VoiceThread, Animoto, MovieMaker, Smilebox, Lino, Picasa3 și Photo Story.


Elevii au fost implicați în lecţii ce le-au oferit o abordare globală la unitatea tematică „PERSONALITĂȚI,EXEMPLE, MODELE” și „CONFRUNTĂRI ETICE ȘI CIVICE”,unde elevii au avut posibilitatea să reflecteze asupra naturii Binelui și Civismului, așezând texte literare precum „Jurnalul fericirii” de Nicolae Steinhardt,„Mara”,de Iona Slavici sau „Moromeții” de Marin Preda în relație cu abilitățile lor de viață,modelate în cadrul atelierelor și a proiectului „Masa Săracilor”,în spiritul comprehensiunii spre şi pentru toate domeniile cunoaşterii.

În cadrul multiplelor activități de reflecție și feedback,am analizat aspecte ale cetățeniei active- impactul acțiunilor de voluntariat asupra incluziunii persoanelor marginale/ cu potențial de excludere/ provenind din medii defavorizate, rolul acțiunilor de voluntariat în dezvoltarea personală,voluntariatul -un pas spre angajabilitate, importanța rezilienței sub forma textelor argumentative( sub inspirația atelierului pe tema rezilienței https://www.youtube.com/watch?v=FAg-GCl0n4g https://drive.google.com/drive/folders/1gPGM3jWuWMnVU5gskw-bOIHg4SB7Bl0L?usp=sharing , sub forma transferului în mediu online a unității de învățare FOLCLORUL LITERAR, utilizând aplicația Artsteps), de pildă:


Rezultatele proiectului:

Obiectivul Educație de calitate a fost atins,dacă luăm în considerare rezultatele parțiale: obținerea de rezultate academice superioare și de premii la diferite competiții școlare, analiza brainstorming-feedback
Impactul proiectului:

Proiectul ALLGROW ne-a creat contextul conectării la comunitate, al descoperirii reciproce și al creării de legături umane valoroase cu oameni care au aceleași interese ,ajutând totodată profesorul în procesul dificil al incluziunii sociale a elevilor provenind din medii marginale, stimulând stima de sine a elevilor care provin din familii foarte sărace, cu puține oportunități pe piața forței de muncă după absolvire,ajutându-i să înțeleagă unde pot interveni ei pentru a deveni membri independenți și responsabili ai societății, prin implicarea lor activă la ore și în afara acestora,în sesiuni specifice de organizare de voluntariat și campanii locale.

În urma observației directe și a discuțiilor cu elevii,am constatat că relaţia profesor-elev s-a îmbunătățit în mod cert colaborarea în cadrul acțiunilor de voluntariat stimulând încrederea reciprocă și motivația pentru învățare.


Beneficiarii proiectului:

300 persoane(elevi,părinți,comunitate-grupuri vulnerabile)


Dificultăți întâlnite:

Am depășit cu ușurință dificultățile prin apelul la surse creditabile: mărturii. studii, statistici abordare transcurriculară, prin integrarea unor chestiuni/ probleme de Limbă și literatură în cadrul atelierelor.

Promovarea proiectului:

-prin diseminare la alte clase

- prin diseminare în cadrul diferitelor conferințe /sesiuni de comunicări/ simpozioane/ proiectului Erasmus+ DiverseSusținerea impactului:

Prin derularea de activități,în continuare, din perspectiva dialogului tuturor formelor de educație- formală, nonformală, informală.

Comentarios


Recent posts
Archive
Follow Us
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page